2022 SFHSS Bukas na Pagpapatala Oras ng Opisina

May mga katanungan tungkol sa plano ng CanopyCare HMO? Mag-iskedyul ng isang appointment sa telepono sa isang kinatawan ngayon!

Impormasyon sa Coronavirus

CDC na Patnubay sa Coronavirus

Ang aming 24-oras na Linya para sa Payo mula sa Nars ay 800-893-5597 (TTY 711).

Welcome sa Health Net 2022


Magpatala sa Health Net CanopyCare HMO


Madaling Pag-akses sa mga Doktor at mga EspesyalistaAlliance na Programa sa Pag-refer

Magsagawa ng isang aktibong papel sa iyong pangangalagang pangkalusugan sa CanopyCare HMO. Maaari kang makipagtulungan sa iyong pangunahing doktor sa pangangalaga (primary care physician, PCP) upang pumili ng pangangalaga na umaangkop sa iyong buhay. Makatanggap ng pangangalaga kung saan ka nakatira, nagtatrabaho at naglalaro!

Mas maraming mga doktor, espesyalista at ospital na mas malapit sa iyo

Kasama sa iyong plano sa kalusugan ang Canopy Health. Bisitahin ang isa sa limang kilalang-kilala na mga medikal na pangkat ng Canopy Health:

        

kasama si

 • 5,000+ na mga doktor
 • 22 na mga ospital/mga medikal na sentro1
 • 42 na sentro sa kagyat na pangangalaga

Ang CanopyCare HMO ay:

Abot-kaya. $0 na mga medikal na mababawas na may mga nakapirming copay para sa maraming mga serbisyo.

Madali. Gumawa ng appointment sa iyong pangunahing doktor sa pangangalaga.2

 • Walang mga form sa paghahabol (maliban sa pang-emerhensya na pangangalaga na labas ng network).
 • Mga programang makakatulong sa iyong mapabuti ang iyong kalusugan at kagalingan.
 • Gagabayan ng iyong PCP ang karamihan sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Tingnan kung ang iyong mga tagapagbigay ng serbisyo ay nasa network ng CanopyCare:

 • Maghanap ng mga doktor at serbisyo sa MyCanopyHealth.com
  Mula sa menu:
  1. Piliin ang Canopy Health – Health Net CanopyCare.
  2. Maghanap ng mga tagapagbigay ng serbisyo ayon sa ZIP code o pangalan.

Maraming inaalok ang CanopyCare HMO! Suriin ang Gabay sa Miyembro (PDF).

1 Alameda Hospital, Dignity Health Dominican Hospital, Dignity Health Saint Francis Memorial Hospital, Dignity Health St Mary’s Medical Center, Dignity Health Sequoia Hospital, Good Samaritan Hospital, Highland Hospital, John Muir Medical Center - Concord, John Muir Medical Center, Walnut Creek, MarinHealth Medical Center, Regional Medical Center San Jose, San Leandro Hospital, San Ramon Regional Medical Center, Sonoma Valley Hospital, UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland, UCSF Benioff Children’s Hospital sa Mission Bay, UCSF Medical Center sa Mission Bay, UCSF Medical Center sa Parnassuss, UCSF Medical Center sa Mount Zion, Washington Hospital Healthcare System, Watsonville Community Hospital, Zuckerberg San Francisco General Hospital at Trauma Center

2 Pinapayagan ang mga pansariling referral para sa mga serbisyo sa OB/GYN na reproduktibo at pangangalaga sa sekswal na kalusugan sa loob ng medikal na pangkat ng iyong PCP. Kung ang OB/GYN ay nasa labas ng medikal na pangkat na ito, kinakailangan ang isang referral.

Mga Webinar sa Kabutihan

Kailangan ng Tulong? 

Suporta sa Kostumer ng Health Net