Mga Benepisyo sa Parmasya

Maaari mong punan ang iyong mga inireseta na hindi ini-iniksyon o insulin sa anumang parmasya na nasa network gamit ang iyong plano sa CanopyCare HMO. Kung bibigyan mo ang iyong sarili ng ini-iniksyon na gamot, kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga refill.

Maghanap ng Parmasya

Programang Pampuno sa Transisyon

Paano panatilihin ang iyong saklaw para sa mga gamot na nangangailangan ng paunang pag-apruba

Ang ilang gamot na kasalukuyan mong iniinom ay maaaring mangailangan ng paunang pag-apruba mula sa Health Net. Kung ikaw ay isang bagong miyembro na lilipat sa Health Net mula sa ibang planong pangkalusugan, mangyaring gamitin ang Form na ito at i-fax o ipadala sa koreo sa Health Net gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nakalista sa mga tagubilin.

  • Aaprubahan ng Health Net ang mga gamot na nakalista sa form na ito (PDF) na kasalukuyan mong iniinom. Papayagan nitong maproseso ang iyong gamot sa iyong parmasya.
  • Gamitin lang ang form na ito sa loob ng unang 90 araw ng pagiging karapat-dapat sa Health Net.
  • Gamitin lamang ang form na ito para sa mga gamot na nakalista at bilugan ang mga gamot na kasalukuyan mong iniinom sa listahan. Ikaw ay hindi kailangan ang form na ito kung hindi ka kasalukuyang umiinom ng alinman sa mga gamot na nakalista.
  • Para sa buong listahan ng mga gamot na nangangailangan ng paunang pag-apruba, mangyaring gamitin itong listahan ng gamot o makipag-ugnayan sa amin sa numero ng telepono ng Customer Contact Center sa iyong Health Net CanopyCare ID card.

90 araw na suplay ng Pangmantini na Gamot - Paano ito ginagawa

Maaari kang makakuha ng hanggang sa isang 90-araw na suplay ng iyong pangmentena na gamot (hindi ini-iniksyon) o insulin sa pamamagitan ng CVS Caremark Mail Service Pharmacy. Ang gamot na ini-iniksyon (hindi kasama ang insulin) ay hindi kasama sa programa ng pangmentena na gamot.

Gamitin ang CVS Caremark Mail Service Pharmacy

Kumpletuhin at ipadala sa isang CVS Caremark order form (PDF)

O,

Ikaw o ang iyong doktor ay maaaring tumawag sa 800-875-0867. Kapag ginawa mo, kakailanganin mong malaman ang pangalan ng gamot. Gayundin, siguraduhin na nasa iyo ang impormasyon ng doktor:

  • Pangalan ng doktor
  • Numero ng telepono ng doktor
  • Numero ng fax ng doktor (kung mayroon)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga serbisyo sa parmasya - Pumunta sa MyCanopyHealth.com o i-download ang MyCanopyHealth na aplikasyon mula sa iyong paboritong tindahan ng aplikasyon. Gumawa ng iyong account upang matingnan ang seksyon na Paggamit ng Aking Mga Benepisyo.

Tandaan: naaangkop lamang ang programang ito sa mga pangmentena na gamot. Maaari mo pa ring punan ang mga 30-araw, mga hindi pangmentena na reseta sa anumang parmasya na may kontrata sa Health Net.

Bagong reseta?

Sundin ang mga hakbang na ito:

  1. Gamitin ang Drug List (PDF) na ito upang suriin ang mga aprubadong gamot.
  2. Maghanap ng parmasya na nasa network.
  3. Bawasan ang iyong mga labas sa bulsa na gastos. Humingi ng mga generic na bersyon ng mga may tatak na gamot.