Pagsisimula ng Pamilya

Ang pagsisimula ng pamilya ay maaaring isa sa mga pinaka-kapana-panabik na kaganapan sa iyong buhay. Sa Health Net CanopyCare HMO, na gumagamit ng network ng Canopy Health, tinatrato namin ang bawat pamilya na espesyal at natatangi. Alam namin ang kahalagahan ng pagpapanatili sa iyo at sa iyong pamilya na ligtas, malusog, at may kaalaman. Ang aming layunin ay ang tulungan ang mga magulang at ang kanilang mga sanggol na manatiling ligtas at malusog at ihanda ang mga pamilya para sa maraming pagbabago na paparating.

Mga katuwang sa CanopyCare HMO

Zuckerberg San Francisco General (ZSFG)
Ang ZSFG ay ang natatanging sertipikado na "Magiliw sa Sanggol" na ospital sa San Francisco. Kasama sa pangkat ng dalubhasa ng ZFSG ang mga doktor, komadrona, at teknisyan.1 Kasama sa mga mapagkukunan ang mga doktor ng UCSF na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, ginekolohiya, obstetrics, oncology, at pediatrics; pangangalaga ng komadrona sa buong pagbubuntis, panganganak, pagsilang, at pagkatapos ng pagsilang; at suporta sa pagpapasuso.

Kalusugan ng UCSF
Ang Sentro ng UCSF sa Kalusugan ng Kababaihan ay kinikilala sa buong mundo para sa kadalubhasaan nito sa pagbibigay ng komprehensibo, espesyal na pangangalaga para sa mga isyu sa kalusugan ng kababaihan.2 Ito ang tanging itinalaga sa bansa na Sentro ng Kahusayan sa Kalusugan ng Kababaihan sa Northern California. Kinikilala rin ito bilang isa sa mga nangungunang ospital sa bansa para sa pangangalagang ginekologiko.

John Muir Health
Nakikipagtulungan ang John Muir Health sa mga magulang at sa mga nag-iisip tungkol sa pagsisimula ng pamilya, paggalang sa iyong mga kagustuhan sa karanasan sa pagsilang at pagsuporta sa iyo bilang isang bagong magulang. Tinutulungan ka ng John Muir Health na maghanda para sa panganganak at pagsilang, nag-aalok ng mga klase sa pagbubuntis at sa pagiging bagong magulang, at suporta sa pagpapasuso.

MarinHealth
Ang MarinHealth ay nagpapa-anak sa mga sanggol mula noong 1952 at ito ang tanging mapagkukunang ospital ng Marin para sa panganganak at pagsilang. Nag-aalok ang MarinHealth ng mga hanay ng kadalubhasaan at serbisyo para sa mga magiging magulang na gumagawa sa pagpaplano, pagsilang, at pag-aalaga sa iyong sanggol na isang isinapersonal na karanasan.

Dignity Health
Ang pangkat ng Dignity Health ay nagbibigay ng suporta, gabay, at espesyal na pangangalagang medikal sa panahon ng pagbubuntis. Ang kanilang mga medikal na propesyonal sa obstetrikal na pangangalaga ay nakatuon sa pagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga sa pagbubuntis sa Bay Area. Kasama sa mga magagamit na mapagkukunan ang birth center sa Dominican Hospital sa Santa Cruz at mga klase na oryentasyon sa birth center sa Sequoia Hospital sa Redwood City.

Paghahanda at pamamahala sa Pagbubuntis

Kung nagpaplano kang magkaroon ng sanggol o iniisip mo ito, may mga hakbang na dapat gawin upang makatulong na mabigyan ka at ang iyong sanggol ng malusog na simula.

Mga Serbisyo sa Pagkabaog

Kasama sa mga magagamit na serbisyo ang mga propesyonal na serbisyo, pangangalaga sa outpatient, paggamot sa pamamagitan ng iniksyon, mga inireresetang gamot kung naaangkop, artipisyal na inseminasyon (AI), intrauterine na inseminasyon (IUI) at GIFT. Para sa kumpletong listahan ng mga saklaw na serbisyo at limitasyon sumangguni sa iyong Ebidensya ng Saklaw.

Pumili ng Obstetrician (OB)

Sa CanopyCare HMO, maaari kang mag-iskedyul ng appointment sa sinumang available na obstetrician sa loob ng network ng Canopy Health.

Ang mga miyembro ng OB/Gynecology Care ay maaaring pumili ng isang OB/Gyn sa IPA/Medikal na Grupo ng kanilang Doktor ng Pangunahing Pangangalaga. Kung gusto mo, maaari kang pumili ng OB/Gyn sa ibang Canopy Health IPA/Medikal na Grupo. Hindi kinakailangan ang pahintulot. (Kailangan ang isang administratibong rekomendasyon, gayunpaman, kapag tumatawid sa mga IPA/Medikal na Grupo para sa mga layunin ng pagsubaybay at upang matiyak na nabayaran nang tama ang mga paghahabol.)

Mag-sign Up para sa mga Klase na nauugnay sa Panganganak

Marami sa aming mga kasosyo sa Alliance ang nag-aalok ng iba’t ibang klase upang matulungan ang mga umaasang maging magulang at ang kanilang mga kapareha na matuto nang higit pa tungkol sa pagbubuntis, pagsilang, pagpapasuso at pagiging magulang. Ang mga magulang ay maaaring magpatala sa iba’t ibang mga programa at klase na makakatulong sa paghahanda sa iyo para sa panganganak at pagiging magulang. Maaaring kabilang sa mga paksa ang:

 • Mga Klase sa Pagpapasuso
  • Edukasyon sa pagpapasuso
 • Mga klase sa panganganak
  • Paghahanda sa panganganak
  • Mga Alternatibong Panganganak
  • Pangangalaga Pagkatapos ng Panganganak
 • Mga Klase sa Pangangalaga ng Sanggol
  • Pagiging magulang mula sa panganganak hanggang sa unang ilang buwan
  • CPR ng Sanggol at Bata
  • Masahe sa Sanggol
 • Suporta Pagkatapos ng Panganganak

Mga Pagbisita Pagkatapos ng Panganganak

Sa pamamagitan ng programang Mahusay na Pagsisimula para sa Iyong Sanggol ng Health Net, ang CanopyCare HMO ay nagbibigay ng saklaw para sa mga pagbisita pagkatapos ng panganganak. Inirerekomenda na ang iyong unang pagbisita pagkatapos ng panganganak ay sa tatlo hanggang anim na linggo pagkatapos ng petsa ng iyong panganganak. Ang bilang at dalas ng mga pagbisita ay magkasamang desisyon sa pagitan ng ina at ng kanyang doktor.

Piliin ang iyong Pediatrician

Ang CanopyCare HMO ay may daan-daang pediatrician na mapagpipilian, na ang bawat isa ay may natatanging karanasan, personalidad at diskarte. Maaaring magrekomenda ang iyong doktor. Maglaan ng oras sa paghahanap ng pediatrician na kapareho ang mga pagpapahalaga ninyo sa inyong pamilya.

Ang lahat ng aming mga medikal na grupo sa loob ng UCSF, MarinHealth, John Muir Health, Zuckerberg San Francisco General, at Dignity Health ay mga nangungunang tagapagbigay ng mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga sa mga sanggol, bata at kabataan. Mayroon silang mga dalubhasang pediatrician na mahahanap sa pamamagitan ng online na paghahanap at sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa call center sa numerong nasa iyong ID kard.

Sa CanopyCare HMO, gusto naming makipagtulungan sa mga umaasang pamilya. Kung gusto mong matuto nang higit pa mayroong ilang mga mapagkukunan na malalapitan, bisitahin ang Canopy Health.


Ang impormasyong ito ay hindi inilaan bilang kapalit ng propesyonal na pangangalagang medikal. Mangyaring palaging sundin ang mga tagubilin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

1 Sanggunian: Kalusugan ng Kababaihan - Klinika ng Kababaihan, Pangangalaga sa Buntis, at Kalusugan ng Suso - Zuckerberg San Francisco General
https://www.babyfriendlyusa.org/about/

2 Sanggunian: Kalusugan ng Kababaihan | Kalusugan ng UCSF