Kalusugan ng Pag-uugali

Pinangangasiwaan ng Managed Health Network, LLC1 (MHN) ang mga benepisyo sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga miyembro ng CanopyCare. Sa loob ng 30 taon, natulungan ng MHN ang mga miyembro na mabuhay at gumana nang mas mahusay.

Makatanggap ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip tulad ng:

  • Pagpapayo
  • Psychotherapy
  • Paggamot para sa pagkagumon
  • Mga saykayatrikong serbisyo

Hindi mo kailangan ng referral mula sa iyong doktor. At, maaari mong suriin upang malaman kung makukuha mo ang iyong mga sesyon sa pamamagitan ng telepono o video chat. Maghanap ng isang therapist o psychiatrist sa MHN Behavioral Health, o tawagan ang numero ng Mga Benepisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip na nakalista sa iyong Health Net ID kard.

1 Pinangangasiwaan ng Managed Health Network, LLC ("MHN") ang mga benepisyo sa kalusugan ng pag-uugali para sa Health Net. Kabilang sa pamilya ng mga kumpanya ng MHN ang Managed Health Network, MHN Services at MHN Government Services.

Para sa mga detalye tungkol sa mga copayment, mga mababawas, mga pagbubukod at pagiging karapat-dapat ng miyembro/dependyente, mangyaring pumunta sa iyong mga dokumento sa plano, o makipag-ugnay sa MHN.


myStrength – Mga kagamitan para sa iyong pag-iisip, katawan at espiritu

myStrength ay isang online na pribadong mapagkukunan na naisapersonal upang makatulong na mapabuti ang iyong kalooban. Itong mga mapagkukunan sa pansariling tulong ay idinisenyo upang matulungang bigyan ka ng kapangyarihan na maging – at manatiling – malusog sa pag-iisip at sa pisikal.

website ng myStrength