Kudos sa Pagiging Bagong Health Net CanopyCare HMO na Miyembro!

Narito kami upang tumulong na gawing madali ang iyong paglipat

Maligayang pagdating sa Health Net CanopyCare HMO! Nakalista sa ibaba ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makatulong na matiyak ang isang maayos na paglipat sa iyong bagong plano.

 1. Refill na mga Reseta

  Mga Gamot. Makipag-ugnayan sa iyong parmasya upang makita kung mayroon kang anumang magagamit na mga refill para sa iyong mga reseta. Gawin ito upang hindi ka maubusan bago gawin ang pagbabago sa iyong bagong plano. Kasama sa mga gamot ang:
  • Mga pildoras
  • Insulin
  • Mga pamahid at cream
  • Gamot na tinurok mo at iba pa

  Kagamitang Medikal. Makipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang tagapagbigay ng kagamitang medikal upang makita kung tinatanggap nila ang iyong bagong insurance. Kung hindi, kausapin ang iyong bagong doktor tungkol sa pagkuha ng bagong reseta sa isang bagong tagapagbigay ng kagamitang medikal. Kasama sa mga kagamitang medikal ang:
  • Mga kagamitan sa oxygen
  • Mga monitor ng glucose
  • Mga makina ng CPAP
  • Mga breast pump at iba pa
    
 2. Maglipat ng mga Medikal na Rekord

  Nagpapalit ka ba ng mga doktor gamit ang iyong bagong plano? Maaari ka ring humiling na ilipat ang iyong mga medikal na rekord mula sa iyong lumang doktor patungo sa iyong bagong doktor. Huwag kalimutan na pinoprotektahan ng batas ng California ang iyong personal na impormasyon sa kalusugan. Dahil dito, mangyaring asahan na pumirma sa isang porma ng Pagpapalabas ng Impormasyon. Tanungin ang iyong bagong doktor kung mayroon silang porma. O, maaari mong i-download ito dito (PDF).

 3. Mag-apply para sa Pagpapatuloy ng Pangangalaga

  Kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng aktibong paggamot para sa anumang sakit, o nagpaplano ng operasyon, maaari kang makakuha ng mga kaayusan sa Pagpapatuloy ng Pangangalaga habang lumilipat ka sa iyong (mga) bagong doktor. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon at gustong kumpletuhin ang porma ng Pagpapatuloy ng Pangangalaga bisitahin ang Health Net Continuity of Care (PDF).

Tip: Ang panahon ng sipon at trangkaso ay nangangahulugan na ang mga opisina ng doktor ay abala. Gayundin, mahirap makuha ang mga di-kagyat na appointment sa pagitan ng Enero at Marso. Magandang ideya na mag-iskedyul ng appointment ng bagong miyembro sa iyong doktor sa lalong madaling panahon. Ito ay magbibigay sa inyong dalawa ng pagkakataong makilala ang isa’t isa.