Magsimula

 • Makakatanggap ka ng isang ID kard sa koreo para sa bawat nakatalang tao sa iyong pamilya. Makakatanggap ka ng mga ID kard bago magsimula ang iyong saklaw.
 • Repasuhin ang iyong ID kard, suriin para sa anumang mga kamalian at kumpirmahin ang PCP. Kung kinakailangan, maaari kang magpalit ng mga doktor, tawagan ang pangkat sa Serbisyo sa Customer ng Health Net sa 833-448-2042 o magparehistro sa MyCanopyHealth App at Portal.
 • Makipagkita sa iyong doktor, lalo na kung nagpalit ka ng iyong doktor upang makilala ninyo ang bawat isa. Dalhin ang iyong listahan ng mga reseta sa iyong appointment.
 • Upang makatipid ng oras at pera, isaalang-alang ang kaginhawaan ng pagkuha ng iyong mga reseta sa pamamagitan ng koreo.

I-rehistro ang iyong online na account

Pumunta sa MyCanopyHealth.com o i-download ang MyCanopyHealth na aplikasyon mula sa iyong paboritong tindahan ng aplikasyon upang makita ang iyong mga benepisyo. I-activate ang iyong account at:

 • Makatanggap ng mga detalye ng benepisyo: mga copay at impormasyon sa paunang pag-apruba.
 • Maghanap ng mga doktor, mga ospital sa inyong lugar, mga kagyat na serbisyong pangangalaga sa personal at mga iba pang serbisyong pangkalusugan.
 • Bisitahin nang Virtual ang isang doktor sa loob ng portal o sa iyong telepono.
 • Mag-iskedyul ng isang appointment sa iyong doktor*
 • Paggamit ng Aking Mga Benepisyo – Suriin ang iyong mga benepisyo para sa mga serbisyong pangkalusugan na medikal, pangparmasya at pang-uugali.
 • Subaybayan ang iyong pinakamataas na labas sa bulsa na gastos.
 • Palitan ang iyong pangunahing doktor sa kalusugan (primary care physician, PCP).
 • I-download ang iyong digital na ID kard

Ang bawat miyembro ng pamilya ay makakatanggap ng isang account. Upang magkaroon ng buong pag-akses sa mga benepisyo sa itaas, lumikha ng iyong MyCanopyHealth na account gamit ang portal o aplikasyon. Ihanda ang iyong CanopyCare HMO ID kard at ang iyong ID ng Miyembro upang kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro.

Pumunta sa MyCanopyHealth.

* Ang pag-iiskedyul ng appointment ay maaaring hindi magagamit sa pamamagitan ng MyCanopyHealth.com para sa lahat ng mga tagapagbigay ng serbisyo