Abiso ng Walang Diskriminasyon

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan ng walang diskriminasyon ng Estado ng California (ayon sa inilarawan sa mga dokumento sa pagsaklaw ng benepisyo), ang Health Net ng California, Inc. at Health Net Life Insurance Company (Health Net) ay sumusunod sa mga naaangkop na pederal na batas sa mga karapatang sibil at hindi nag-didiskrimina, hindi ibinubukod ang mga tao o iba ang pagtrato sa kanila batay sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan, ninuno, relihiyon, katayuan sa pag-aasawa, kasarian, pagkakakilanlang kasarian, oryentasyong sekswal, edad, kapansanan, o kasarian.

Health Net:

  • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang mabisa ang pakikipag-usap sa amin, tulad ng mga kwalipikadong tagasalin ng sign language at nakasulat na impormasyon sa mga iba pang anyo (malalaking titik, naa-akses na mga elektronikong anyo, mga iba pang anyo).
  • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga tao na kanino ang pangunahing wika ay hindi Ingles, tulad ng mga kwalipikadong tagasalin at impormasyong nakasulat sa mga ibang wika.

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnay sa Health Net na Sentro ng Pagkontak sa Kostumer sa:

  • Mga Miyembro ng Plano ng Indibidwal & Pamilya (Individual and Family Plan, IFP) na Nasa Exchange/Nasaklaw sa California 1-888-926-4988 (TTY: 711)
  • Mga Miyembro ng Plano ng Indibidwal & Pamilya (Individual and Family Plan, IFP) na Wala sa Exchange 1-800-839-2172 (TTY: 711)
  • Mga Aplikante para sa Plano ng Indibidwal & Pamilya (Individual and Family Plan, IFP) 1-877-609-8711 (TTY: 711)
  • Mga Plano ng Pangkat sa pamamagitan ng Health Net 1-800-522-0088 (TTY: 711)

Kung naniniwala kang nabigo ang Health Net na ibigay ang mga serbisyong ito o nag-diskrimina sa ibang paraan batay sa isa sa mga katangiang nakalista sa itaas, maaari kang magsampa ng isang hinaing sa pamamagitan ng pagtawag sa Health Net na Sentro ng Pagkontak sa Kostumer sa numero sa itaas at pagsabi sa kanila na kailangan mo ng tulong sa pagsampa ng isang hinaing. Ang Health Net na Sentro ng Pagkontak sa Kostumer ay magagamit upang matulungan kang magsampa ng isang hinaing. Maaari ka ring magsampa ng isang hinaing sa pamamagitan ng koreo, fax o email sa:

Health Net of California, Inc./Health Net Life Insurance Company Appeals & Grievances
PO Box 10348
Van Nuys, CA 91410-0348

Fax: 1-877-831-6019

Email:

Para sa mga HMO, HSP, EOA, at POS na plano na inalok sa pamamagitan ng Health Net of California, Inc.: Kung kagyat ang iyong problema sa kalusugan, kung nagsampa ka na ng reklamo sa Health Net ng California, Inc. at hindi nasiyahan sa desisyon o higit sa 30 araw na mula nang magsampa ka ng reklamo sa Health Net ng California, Inc., maaari kang magsumite ng isang Independyenteng Medikal na Repaso/Form ng Reklamo sa Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Managed Health Care, DMHC). Maaari kang magsumite ng isang form ng reklamo sa pamamagitan ng pagtawag sa DMHC Help Desk sa 1-888-466-2219 (TDD: 1-877-688-9891) o online sa:
Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Managed Health Care, DMHC) – Magsampa ng Reklamo.

Para sa mga PPO at EPO na plano na na-underwrite ng Health Net Life Insurance Company: Maaari kang magsumite ng isang reklamo sa Kagawaran ng Seguro ng California sa 1-800-927-4357 o online sa:
California Kagawaran ng Seguro – Paghihingi ng Tulong.

Kung naniniwala kang nai-diskrimina ka dahil sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari ka ring magsampa ng reklamo para sa mga karapatang sibil sa US Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyo sa Tao, Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights, OCR), nang elektroniko sa pamamagitan ng OCR – Katulong sa Portal ng Reklamo, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyo sa Tao
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201

1-800-368-1019
(TDD: 1-800-537-7697)

Makukuha ang mga form ng reklamo sa:
U.S. Kagawaran ng Kalusugan & Mga Serbisyo sa Tao, Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil – Pagsasampa sa OCR.

También puede presentar una queja de derechos civiles en la división de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en forma electrónica a través del portal de quejas de la división de Derechos Civiles, en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201 

1-800–368–1019
TDD: 1-800–537–7697

Hay formularios de queja disponibles en: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.