MyCanopyHealth Mobile na Aplikasyon

Kailangan ng pag-akses sa pangangalaga?


Ang Pangunahing screen ng MyCanopy appAng MyCanopy app na screen ng Virtual na mga Pagbisita

Makakuha ng pangangalagang kailangan mo kapag kailangan mo ito!

  • Gumawa ng isang appointment sa iyong PCP*
  • Maghanap ng Sentro sa Kagyat na Pangangalaga sa iyong lugar
  • Bisitahin nang Virtual ang isang kagyat na pangangalaga na doktor 24/7 sa loob ng portal o sa aplikasyon
  • Pag-akses sa iyong klinikal na impormasyon tulad ng iyong mga gamot, buod ng pagbisita o impormasyon sa pagsusuri at lab*
  • I-email ang iyong doktor*
  • I-download ang iyong digital na ID kard

Matapos mong matanggap ang iyong ID bilang miyembro, i-download ang MyCanopyHealth app at i-access ang iyong account.

Makukuha sa Apple App Store Kunin ito sa Google Play

* Ang mga serbisyong ito ay maaaring hindi magagamit sa pamamagitan ng MyCanopyHealth.com para sa lahat ng mga provider.