Kasunduan para sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Paggamit

Itong Kasunduan para sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Paggamit ("Kasunduan") ay isang legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Health Net, Inc. ("Health Net" o "kami") na namamahala sa iyong paggamit ng Web site na ito (ang "site"). 

ANG IYONG PAGGAMIT NITONG SITE AY NAPAPAILALIM SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG KASUNDUAN NA ITO. SA PAMAMAGITAN NG PAG-AKSES, PAGGAMIT AT/O PAGBUKAS NG AMING SITE, SUMASANG-AYON KA SA MGA UMIIRAL NA TUNTUNIN NITONG KASUNDUAN. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO, DAPAT KANG LUMABAS NG SITE NA ITO.

Maaari naming ibahin ang impormasyon sa site o kung hindi man ay baguhin o i-update ang site, kabilang ang Kasunduang ito. Kung gagawa kami ng mga pagbabago sa Kasunduang ito, gagawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap upang mai-post ang mga naturang pagbabago bago maging epektibo ang mga ito at upang tukuyin ang petsa kung kailan ito magiging epektibo. Sa kawalan ng anumang tiyak na petsa na ibinigay, ang mga pagbabago ay epektibo kaagad. Ang isang kasalukuyang bersyon ng Kasunduang ito na nagpapakita ng petsa ng pagka-epektibo ay laging makukuha sa lokasyon na ito. Hinihikayat ka namin na basahin nang pana-panahon ang Kasunduang ito upang malaman kung mayroong anumang mga pagbabago sa aming mga patakaran na maaaring makaapekto sa iyo. Maaari ring gumawa ang Health Net ng mga pagpapabuti at/o mga pagbabago sa mga produkto at/o mga serbisyo na inilarawan sa site na ito o magdagdag ng mga bagong tampok sa anumang oras nang walang abiso. Ang iyong patuloy na paggamit ng site ay magpapahiwatig ng iyong patuloy na pagsunod sa Kasunduang ito dahil maaari itong  ibahin.

Mga Menor de Edad

IPINAGBABAWAL ANG MGA MENOR DE EDAD NA MAS BATA SA LABINTATLONG (13) TAONG GULANG MULA SA PAGGAMIT NG ANUMANG HEALTH NET SITE. SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG SITE NA ITO, KINAKATAWAN MO NA IKAW AY MAS MATANDA SA 13 TAONG GULANG.  Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa isang menor de edad na bata na i-akses ang www.healthnet.com o anuman sa mga serbisyo o impormasyon na inalok o sa pamamagitan ng site, sumasang-ayon ang mga magulang o legal na tagapag-alaga na ang magulang o legal na tagapag-alaga ang dapat lamang mananagot para sa: (a) online na pag-uugali ng nasabing menor de edad; (b) pagsusubaybay sa pag-akses ng naturang menor de edad sa at paggamit ng site; at (c) mga kahihinatnan ng anumang paggamit ng site ng naturang menor de edad.

Pag-akses sa Website; Mga Ipinagbabawal na Aktibidad

Sa kondisyon na ikaw ay mas matanda sa labintatlong (13) taong gulang, bibigyan ka namin ng isang personal na lisensya, na hindi eksklusibo, hindi maililipat, at nababawi upang ma-akses ang aming site at ang impormasyong nilalaman sa loob ng site.

Naglalaman ang site ng mga tool at database ng software na nagbibigay-daan sa iyo na makahanap at makakuha ng impormasyon. Hindi ka maaaring kumuha ng hindi awtorisadong pag-akses sa site, sa mga account ng ibang mga gumagamit, mga pangalan o personal na makikilalang impormasyon, o sa iba pang mga computer o website na konektado o naka-link sa site. Hindi ka maaaring magpadala o kung hindi man maghatid sa o sa pamamagitan ng site na ito ng mga chain na sulat, mga hindi hinihiling na mensahe, mga tinatawag na "spamming" o "phishing" na mensahe, o mga mensahe sa pagmemerkado o pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo.

Maaari mong gamitin ang aming mga serbisyo para sa mga layuning ayon sa batas lamang. Hindi ka maaaring gumamit ng aming mga serbisyo upang mag-post, maghatid o kung hindi man mamahagi ng materyales na labag sa batas. Kabilang sa mga halimbawa ng materyales na labag sa batas, ngunit hindi limitado sa, mga banta ng pisikal na pinsala, mga mapanirang pahayag, pornograpiko na materyales, at materyales na may copyright, marka ng kalakal, at iba pang pagmamay-ari na materyal na ginamit nang walang nararapat na awtorisasyon. Hindi ka maaaring mag-post, maghatid o kung hindi man gawing magagamit ang anumang virus, worm, spyware o anumang iba pang computer code, file o programa na maaaring o inilaan na makapinsala o ma-hijack ang pagpapatakbo ng anumang hardware, software o telekomunikasyon na kagamitan. Hindi ka maaaring "magpabaha" o manggambala ng aming site sa pamamagitan ng anumang paraan o proseso tulad ng paglulunsad o paggamit ng anumang awtomatikong sistema, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga "robot," "spider," o "offline na mambabasa." Hindi mo maaaring maling ilarawan ang iyong pagkakakilanlan o kaakibat sa anumang paraan. Hindi mo maaaring paghigpitan, panghinaan ng loob o pigilan ang sinumang tao mula sa paggamit ng site, ibunyag ang personal na impormasyon tungkol sa iba pang mga indibidwal sa site o nakuha mula sa site o mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit ng site na ito. Hindi mo maaaring i-reverse engineer, pagtanggal-tanggalin o i-decompile ang anumang seksyon o teknolohiya sa site, o magtangkang gawin ang alinman sa naunang nabanggit. Ikaw ay may pananagutan para sa lahat ng paggamit ng aming mga serbisyo at ng site, na mayroon o walang iyong pahintulot, ng iyong sarili at ng mga iba, na nangyayari ng, sa pamamagitan ng, o na may kaugnayan sa pag-akses sa site sa pamamagitan ng iyong computer.

Walang Mga Bayarin Para Sa Site Na Ito

Hindi ka sinisingil ng Health Net ng anumang bayarin para sa paggamit ng site na ito, ngunit maaari kang magkaroon ng mga singil mula sa iyong tagapagbigay ng online na serbisyo at/o mga kumpanya ng telepono o cable.

Pagpaparehistro

Hindi ka obligadong magrehistro sa Health Net upang ma-akses ang site na ito. Gayunpaman, ang mga tiyak na seksyon at tampok ng site na ito ay magagamit lamang ng mga miyembro ng Health Net, mga broker, mga tagapagbigay ng serbisyo at mga taga-empleyo ("mga Rehistradong Gumagamit"). Kung ikaw ay isang Rehistradong Gumagamit, sumasang-ayon ka na mapanatili at i-update nang tumpak ang anumang impormasyon tungkol sa iyong sarili na iyong ibinigay sa Health Net. Sumasang-ayon ka rin na ipaalam sa amin kaagad ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong username, password o anumang iba pang paglabag sa seguridad na nalalaman mo na kasangkot o nauugnay sa site na ito. 

Mga Pagsumite ng Gumagamit

Paminsan-minsan, maaaring mag-alok ang Health Net sa mga gumagamit ng mga tiyak na interaktibong tampok sa pamamagitan ng site. Ang mga interaktibong tampok ay maaaring magsama ng pagsusumite mo at ng iba pang mga gumagamit ng komentaryo, puna o iba pang mga komunikasyon o materyales ("mga Pagsumite ng Gumagamit").  Ikaw ay sumasang-ayon, nagpapahayag at ginagarantiyahan na ang anumang Pagsumite ng Gumagamit ay (a) totoo, tumpak, at hindi nakakalinlang, (b) inaalok sa mabuting pananalig, at (c) na may karapatan kang maghatid ng naturang impormasyon.

Ang anumang personal na impormasyon na isinumite mo sa aming site (pati na rin ang anumang hindi personal na impormasyon na nakolekta ng aming site) ay pinamamahalaan ng Patakaran sa Pagkapribado ng Health Net . 

Sa pamamagitan ng pagpapailalim sa mga limitasyon ng Patakaran sa Pagkapribado ng Health Net, binibigyan mo ang Health Net ng isang walang hanggan, hindi mababawi, walang royalty, maililipat na karapatan at lisensya na gamitin, kopyahin, ipakita, ipamahagi, baguhin, at lumikha ng mga derivative na gawain batay sa anumang nilalamang isinumite mo, kabilang ang karapatang isama ang nilalaman sa anumang anyo, paraan o teknolohiya sa buong mundo nang walang kabayaran sa iyo. Sa karagdagan, kusa mong inuurong ang anumang mga "karapatang moral" na maaaring mayroon ka sa nasabing nilalaman.

Maaaring gamitin ng mga miyembro ang site na ito upang matingnan ang tiyak na impormasyon mula sa kanilang Health Net na kasaysayan ("Health Net na Kasaysayan") kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kanilang kasaysayan ng paghahabol sa medikal at kasaysayan ng iniresetang gamot.

Copyright, Mga Marka ng Kalakal & Trade Dress

Lahat ng nilalaman na kasama sa site, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang teksto, mga graphic at mga interaktibong tampok at anumang mga marka ng kalakal, mga marka ng serbisyo at mga logo na nakapaloob doon (sama-sama "mga Materyales") ay pagmamay-ari ng o lisensyado sa Health Net, napapailalim sa copyright, marka ng kalakal at iba pang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari sa ilalim ng Estados Unidos at mga batas sa ibang bansa at mga internasyonal na pagpupulong.

Ang Health Net® at Decision Power SM ay mga nakarehistrong marka ng serbisyo ng Health Net, Inc. at nakalaan ang lahat ng mga karapatan.  Ang mga miyembro ay maaaring may pag-akses sa Desision Power SM sa pamamagitan ng kanilang kasalukuyang pagpapatala sa maraming mga Health Net na kumpanya.  Sa Arizona, ang mga benepisyo ay nai-underwrite at/o pinangangasiwaan ng Health Net ng Arizona, Inc., para sa mga HMO na plano at ng Health Net Life Insurance Company para sa mga plano ng bayad-pinsala at saklaw ng seguro sa buhay. Ang lahat ng mga county sa Arizona ay kabilang sa lugar ng serbisyo ng Health Net ng Arizona, Inc. Ang Health Net, Inc. ay ang pangunahing kumpanya ng  parehong  Health Net ng Arizona, Inc. at Health Net Life Insurance Company.

Walang Mga Materyales mula sa site na maaaring makopya, iparami, muling i-lathala, mai-upload, mai-post, ihatid, o ipamahagi sa anumang paraan nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ng mga karapatan, maliban na maaari mong gamitin ang impormasyon na sadyang ginawang magagamit ng Heath Net para sa pag-download mula sa Site na ito, sa kondisyon na (1) panatilihin mong buo ang lahat ng copyright at iba pang mga pagmamay-ari na paunawa, (2) gamitin mo lamang ang naturang impormasyon para sa iyong personal, pang-impormasyon na layuning hindi pang-komersyal at hindi kopyahin o i-post ang naturang impormasyon sa anumang naka-network na computer o i-broadcast ito sa anumang media, (3) hindi ka gagawa ng mga pagbabago sa anumang naturang impormasyon, at (4) hindi ka gagawa ng anumang mga karagdagang pahayag o garantiyang nauugnay sa naturang impormasyon. Sumasang-ayon ka na hindi iwasan, sirain, o kung hindi man gambalahin ang mga tampok na nauugnay sa seguridad ng Site na ito o mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang mga Materyales o nilalaman.

Ang pagbabago ng anumang mga Materyales o paggamit ng anumang mga Materyales para sa anumang iba pang layunin ay isang paglabag sa mga copyright at iba pang mga pagmamay-ari na karapatan ng Health Net, o ng iba pang mga entidad o mga tao kung saan ipinahiwatig, maliban kung ibinigay ng Health Net o ng may-ari ang naturang Materyales para sa naturang malinaw na layunin . Ang pahintulot para sa lahat ng iba pang paggamit ng mga Materyales na nilalaman dito, kabilang ang pagpaparami at pamamahagi ng maraming mga kopya o paggamit ng mga Materyales sa anumang iba pang website o naka-network na computer o pag-link sa anumang pahina sa site na ito maliban sa "home page" (http://www.healthnet.com), ay dapat makuha mula sa Health Net o sa naaangkop na may-ari ng mga karapatan nang maaga; kung hindi man, ipinagbabawal ang naturang paggamit. Ang mga kahilingan para sa naturang awtorisasyon mula sa Health Net ay dapat na isumite sa pamamagitan ng isang email sa WCOE@healthnet.com. Ang lahat ng mga karapatan sa disenyo, mga database at pagtitipon at iba pang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari na nauugnay sa Site na ito, sa bawat kaso kung nakarehistro o hindi nakarehistro, at nauugnay na mabuting kalooban, ay pagmamay-ari ng Health Net.

Nilalaman/Mga Link sa Ikatlong Partido

Habang tinitingnan mo ang site, maaari mong mapansin ang mga link sa mga website ng ikatlong partido. Kung gagamitin mo ang mga link na ito, iiwan mo ang site na ito. Ang tiyak sa mga naka-link na website na ito ay maaaring gumamit ng mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari ng Health Net (tulad ng mga copyright, mga marka ng kalakal, mga marka ng serbisyo, mga logo at mga pangalan ng kalakalan) sa ilalim ng lisensya mula sa Health Net. Hindi responsable ang Health Net para sa pagkakaroon o nilalaman ng mga ibang website na ito o para sa anumang mga virus o iba pang mga nakapipinsalang elemento na nakatagpo sa pag-link sa isang website ng ikatlong partido. Bilang karagdagan, ang pagbibigay ng mga link sa mga website na ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang pag-endorso o pag-apruba ng Health Net ng mga samahan na nagtataguyod sa naturang mga website ng ikatlong partido o kanilang mga produkto o serbisyo. Ang Kasunduang ito ay hindi naaangkop sa anumang iba pang mga website.

Ang tiyak na mga nilalaman at serbisyong inaalok sa iyo sa site na ito at sa pamamagitan ng isang link mula sa site na ito ay hinahatid mula sa mga web site na naka-host at pinapatakbo ng isang ikatlong partido ("Mga Web Site ng Ikatlong Partido").  Sa sandaling mag-klik ka sa isang link sa isang Web site ng Ikatlong Partido, at iwanan ang site ng Health Net, ang patakaran sa pagkapribado at mga tuntunin sa paggamit ng site na iyon, sa halip ng Patakaran sa Pagkapribado at mga Tuntunin sa Paggamit ng Health Net, ay namamahala sa iyong mga aktibidad sa site na iyon. Dapat mo ring malaman na ang ilang mga Web Site ng Ikatlong Partido ay nag-aalok ng mga mobile na aplikasyon ("mga mobile app") na maaaring ma-download sa isang mobile na aparato (tulad ng iyong telepono o computing notebook) na magbibigay-daan sa iyo na i-akses ang nilalaman ng Web Site na Ikatlong Partido nang direkta sa iyong mobile aparato. Ang paggamit ng naturang mga mobile app ay maaaring mapamahalaan ng isang patakaran sa pagkapribado at/o mga tuntunin sa paggamit na maaaring naiiba mula sa, o bilang karagdagan sa, patakaran sa pagkapribado at mga tuntunin sa paggamit na namamahala sa Web site ng Ikatlong Pribado. Ang Health Net ay hindi nag-eendorso at hindi mananagot para sa mga kasanayan sa pagkapribado ng mga Web Site ng Ikatlong Pribado o anumang mga mobile app na ibinigay ng anumang ikatlong pribado. Dapat mong repasuhin ang patakaran sa pagkapribado at mga tuntunin sa paggamit na naka-post sa bawat isa sa mga web site at mga mobile app na ito upang maunawaan kung paano kinokolekta, ginagamit, at isinisiwalat ng Web Site ng Ikatlong Pribado o mobile app na iyon ang iyong impormasyon. Maaari mong matukoy kung ikaw ay nasa isang Website ng Ikatlong Pribado kung ang iyong browser ay nagpapakita ng isang URL na address na hindi nagtatapos sa healthnet.com.

Mga Pagwawaksi

Ang aming site ay naglalaman ng iba’t ibang uri ng impormasyon na nagmumula sa aming sarili o sa mga ikatlong partido, kabilang ang mga panlabas na vendor na nagbibigay ng impormasyong nauugnay sa kalusugan o kalakal at serbisyo. Nagbibigay ang site ng impormasyon tungkol sa mga isyu sa kalusugan na idinisenyo upang matulungan ang mga gumagamit na makagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ngunit ang medikal na impormasyon ay hindi pareho sa medikal na payo. Bagaman nagsusumikap kami na tiyakin na ang aming impormasyon ay tumpak at kapaki-pakinabang, hinihimok ka namin na kumunsulta sa isang doktor kung nais mo ang kasiguruhang propesyonal na ang aming impormasyon, at ang iyong interpretasyon ng aming impormasyon, ay naaangkop sa iyong partikular na sitwasyon.

BILANG GUMAGAMIT NG SITE NA ITO, TINATANGGAP MO ANG BUONG PANGANIB AT PANANAGUTAN PARA SA ANUMAN AT LAHAT NG PAGGAMIT NG SITE NA ITO, KABILANG ANG IMPORMASYON NA IPINAKITA SA SITE. ANG SITE AY INILAANG MAGING ISANG MAPAGKUKUNAN PARA SA PANGKALAHATANG IMPORMASYON LAMANG AT HINDI BUMUBUO NG MEDIKAL NA PAYO AT HINDI ISANG KAPALIT PARA SA PROPESYONAL NA MEDIKAL NA PAYO O PAGGAMOT. MAY PANANAGUTAN KA PARA SA PAGHAHANAP NG PROPESYONAL NA MEDIKAL NA PAYO KUNG MAYROON KANG ANUMANG MGA KATANUNGAN TUNGKOL SA IYONG KALUSUGAN O ISANG KUNDISYONG PANGKALUSUGAN. SUMASANG-AYON KA NA MAGBAYAD SA PINSALA SA HEALTH NET AT MGA KAAKIBAT NITO MULA SA ANUMAN AT LAHAT NG MGA PAGHAHABOL NA NAUUGNAY SA IYONG PAGGAMIT NG, IYONG PAGTITIWALA SA, O MGA PAGKAKAMALI O MGA PAGKUKULANG SA, IMPORMASYONG NATAGPUAN SA SITE NA ITO.

ANG MGA SERBISYO, IMPORMASYON AT KAPASIDAD NA NILALAMAN SA AMING SITE AY IBINIBIGAY "SA KASALUKUYANG KALAGAYAN NITO" NANG WALANG ANUMANG URI NG GARANTIYA. MALINAW NAMING TINATANGGIHAN ANG ANUMAN AT LAHAT NG MGA PAHAYAG AT MGA GARANTIYA, NAIPAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG YAONG KATUMPAKAN, PAGKAKUMPLETO, HINDI LUMALABAG, KAKAYAHANG MANGANGALAKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA PAGGAMIT O LAYUNIN, PATUNGKOL SA AMING MGA SERBISYO O KARAPATAN, KATUMPAKAN O PAGKAKUMPLETO NG IMPORMASYON O SERBISYONG KASAMA SA AMING SITE, NA ANG MGA SERBISYO AY HINDI MAGAMBALA O WALANG PAGKAKAMALI, NA MAITATAMA ANG MGA DEPEKTO O NA ANG SITE NA ITO O ANG SERVER NA GINAGAWANG MAGAGAMIT ITO AY WALANG MGA VIRUS O IBA PANG MGA MAPANGANIB NA BAHAGI. MALINAW NAMING TINATANGGIHAN ANG PANANAGUTAN PARA SA MGA PAGKAKAMALI SA O PAGKUKULANG MULA SA MGA SERBISYO, IMPORMASYON, O MGA MATERYALES, KABILANG ANG MGA KASAYSAYAN SA TALAAN NG KALUSUGAN, MGA KASAYSAYAN SA PAGBILI NG GAMOT NA MAY RESETA AT WALANG RESETA, O IMPORMASYON SA PAG-REFILL NG RESETA. HINDI KAMI MANANAGOT PARA SA NILALAMAN NG ANUMANG NAKA-LINK NA WEBSITE O ANUMANG LINK NA NILALAMAN SA ISANG NAKA-LINK NA WEBSITE, MALIBAN SA SAKLAW NA ANG NATURANG WEBSITE O LINK AY PAGMAMAY-ARI AT PINAPATAKBO NG HEALTH NET O (MGA) KAAKIBAT NITO.

Limitasyon ng Pananagutan

Ang paggamit ng aming mga serbisyo ay nasa iyong sariling panganib. Tungkol sa mga panlabas na vendor at mga tagapagbigay ng impormasyon, hindi kami nag-e-endorso, o kung hindi man ay inirerekumenda o nag-aapruba ng anumang produkto o impormasyon na matatagpuan sa o makukuha sa pamamagitan ng aming site. Hindi kami nagmamay-ari o nag-kokontrol ng iba pang mga network, mga site, o mga hyperlink na site sa labas ng aming sariling site, kabilang ang mga panlabas na vendor na naa-akses sa pamamagitan ng aming site.

Gumawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap na patunayan na napapanahon at tumpak ang aming ipinakita na mga listahan ng mga lumalahok na tagapagbigay ng serbisyo. Gayunpaman, ang patuloy na pakikilahok ng anumang isang doktor, ospital o iba pang tagapagbigay ng serbisyo ay hindi garantisado. Mangyaring tawagan ang tagapagbigay ng serbisyo bago mag-iskedyul ng isang appointment upang mapatunayan na ang tagapagbigay ng serbisyo ay patuloy na bahagi ng aming network. MALIBAN KUNG ANG BATAS AY NAGSASABI NG IBA, HINDI KAMI MANANAGOT SA IYO O SA SINUMANG IBA PA PARA SA ANUMANG PINSALA SA IYO O SA MGA IBA NA NAGRERESULTA MULA SA PAGGAMIT NG AMING SITE AT/O MGA PRODUKTO AT SERBISYO NA IBINIGAY SA PAMAMAGITAN NG AMING SITE. SA MAXIMUM NA KALAWAKAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, WALA SA ANUMANG KAGANAPAN AY MANANAGOT KAMI SA IYO O SA SINUMANG IBA PA PARA SA ANUMANG ESPESYAL, HINDI SINASADYA, DIREKTA, HINDI DIREKTA, KINAHIHINATNAN O PARUSANG PINSALA KAHIT ANO PA MAN, KABILANG, NANG WALANG LIMITASYON, MGA PINSALA PARA SA PERSONAL NA PINSALA, HINDI LEGAL NA PAGKAMATAY, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAGAMBALA SA NEGOSYO, PAGKAWALA NG PANG-NEGOSYO NA IMPORMASYON O ANUMANG IBA PANG PAMPINANSYAL NA PAGKAWALA, PAGKAWALA NG TEKNOLOHIYA, PAGKAWALA NG MGA KARAPATAN O SERBISYO, PAGKAWALA NG DATA, PAGKAGAMBALA O PAGKAWALA NG PAGGAMIT NG ANUMANG KAGAMITAN, PAGHIHIRAP SA PAG-IISIP, EMOSYONAL NA PAGKABALISA, O PAGSALAKAY SA PAGKAPRIBADO, NA NAGMUMULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG AMING SITE AT/O MGA PRODUKTO AT SERBISYO NA IBINIGAY SA PAMAMAGITAN NG AMING SITE, KAHIT NA PINAYUHAN KAMI TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA NATURANG PINSALA, MAGING SA ILALIM NG TEORYA NG KONTRATA, KAMALIAN (KABILANG ANG KAPABAYAAN), MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O SA IBANG PARAAN.

MALIBAN KUNG ANG BATAS AY NAGSASABI NG IBA, HINDI KAMI RESPONSABLE O MANANAGOT PARA SA MGA PAGKILOS O PAGKUKULANG NG MGA PANLABAS NA VENDOR O MGA TAGAPAGBIGAY NG IMPORMASYON, O PARA SA PAGGANAP (O HINDI PAGGANAP) SA LOOB NG MGA PANLABAS NA NETWORK O MGA PUNTOS NA MAGKAKAUGNAY SA PAGITAN NG AMING SITE AT IBA PANG MGA NETWORK AT/O MGA SITE NA PINATATAKBO NG MGA IKATLONG PARTIDO. HINDI RIN KAMI NAGPAPAHAYAG TUNGKOL SA IYONG KAKAYAHANG MAGHATID AT MAKATANGGAP NG IMPORMASYON MULA SA O SA PAMAMAGITAN NG AMING SITE, AT SUMASANG-AYON KA AT KINIKILALA MO NA PAMINSAN-MINSAN ANG IYONG KAKAYAHANG MAG-AKSES SA AMING SITE AY MAAARING MAPINSALA O MAGAMBALA. BAGAMAN GAGAMIT KAMI NG MGA PAGSISIKAP NA MAKATUWIRAN SA KOMERSYO NA GUMAWA NG ANUMANG PAGKILOS NA ITINUTURING NAMING ANGKOP UPANG MALUNASAN AT MAIWASAN ANG MGA NATURANG KAGANAPAN, HINDI NAMIN MASISIGURO NA HINDI MAGAGANAP ANG MGA ITO, AT NAAAYON DITO AY TINATANGGIHAN NAMIN ANG ANUMAN AT LAHAT NG PANANAGUTANG NAGRERESULTA MULA SA O NAUUGNAY SA MGA NATURANG KAGANAPAN.

HINDI KAMI MANANAGOT SA ANUMANG PAGKABIGO O PAGKAANTALA SA AMING PAGGANAP DAHIL SA ANUMANG KADAHILANAN SA KABILA NG AMING MAKATUWIRANG KONTROL, KABILANG ANG MGA GAWA NG GIYERA, MGA GAWA NG DIYOS, LINDOL, BAHA, EMBARGO, KAGULUHAN, SABOTAHE, KAKULANGAN SA TRABAHO O PAGTATALO, GAWA NG GOBYERNO O PAGKABIGO NG INTERNET.

Pagbabayad-pinsala

Sumasang-ayon kang ipagtanggol at pagbayaran ang pinsala ng Health Net at ang mga direktor, opisyal, empleyado, ahente, kaakibat at kahalili mula at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, demanda, pananagutan, paghahatol, pagkalugi, pinsala, gastos, bayarin at gastos (kabilang ang ngunit hindi limitado sa makatuwirang bayarin ng mga abugado) na nagmumula sa o may kaugnayan sa iyong paggamit ng site o iyong mga pagkilos o pagkukulang, kabilang ang ngunit hindi limitado sa (1) paglabag o maling paggamit ng anumang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari, (2) pasalitang paninirang puri, nakasulat na paninirang puri, maling pahayag, kalaswaan, pornograpiya, o paglabag sa mga karapatan sa pagkapribado o pagsa-publiko, (3) pag-spam, o anumang iba pang nakakasakit, panliligalig o hindi legal na pag-uugali o paglabag sa Kasunduang ito, o (4) anumang pinsala o pagkasira sa aming site, sa amin, o sa iba pang mga tao o partido.

Pagwawakas at Pagsisiyasat

Maaaring wakasan ng Health Net ang lisensya na ipinagkaloob sa iyo sa ilalim ng seksyon sa itaas na "Akses sa Website; mga Ipinagbabawal na Aktibidad" anumang oras kung lumalabag ka sa Kasunduang ito. Ang lisensya ay magwawakas kaagad nang walang abiso mula sa Health Net kung, sa sariling paghuhusga ng Health Net, nabigo kang sumunod sa anumang termino o probisyon ng Kasunduang ito. Sa naturang pagwawakas, hindi mo maaaring i-akses, gamitin, o tingnan ang site.

Malinaw na nakalaan sa Health Net ang karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, na wakasan ang isang account ng isang Rehistradong Gumagamit sa www.healthnet.com dahil sa anumang pagkilos na maaaring maging isang paglabag sa Kasunduang ito.  Kung nais mong hindi paganahin ang iyong account sa www.healthnet.com, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

Nakalaan sa amin ang karapatang siyasatin ang mga hinihinalang paglabag sa Kasunduang ito. Kung malalaman namin ang tungkol sa mga posibleng paglabag, maaari kaming magpasimula ng isang pagsisiyasat na maaaring kabilang ang pagkalap ng impormasyon mula sa iyo o sa sinumang gumagamit na kasangkot at mula sa partido na nagrereklamo, kung mayroon man, at pagsusuri ng iba pang materyales. Maaari naming suspindihin nang pansamantala ang pagkakaloob ng aming mga serbisyo, o maaari naming permanenteng alisin ang kasangkot na materyales mula sa aming mga server, magbigay ng mga babala sa iyo, o suspindihin o wakasan ang iyong pag-akses sa aming mga serbisyo. Magpapasya kami sa bawat kaso tungkol sa kung anong aksyon ang gagawin bilang tugon sa isang paglabag, at sa aming sariling paghuhusga. Kami ay ganap na makikipagtulungan sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa pagsisiyasat sa mga hinihinalang lumalabag sa batas.

Paglabag

Sa pamamagitan nito kinikilala mo na ang iyong paglabag sa Kasunduang ito ay maaaring magresulta sa agaran at hindi na maisasaayos na pinsala sa Health Net, na kung saan walang sapat na lunas sa batas, at ang Health Net ay may karapatan sa walang kinikilingan na kaluwagan upang pilitin kang itigil at iwasan ang lahat ng hindi awtorisadong paggamit, pagsusuri at/o pagsisiwalat ng impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng site. Ang iyong paglabag sa Kasunduang ito ay maaari ring magbigay ng karapatan sa Health Net na simulan ang legal na paglilitis laban sa iyo para sa anuman at lahat ng iba pang mga remedyo na magagamit sa batas o nang walang kinikilingan.

Hurisdiksyon

Ang Kasunduang ito, at ang mga karapatan at obligasyon mo at ng Health Net sa dokumentong ito, ay pamamahalaan ng, at ipakahulugan na alinsunod sa, mga batas ng Estado ng California at mga patnubay na nilikha ng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Maliban kung saan ang naaangkop na batas ay nangangailangan ng ibang proseso ng paglutas ng pagtatalo, sumasang-ayon ka nang karagdagan na ang anumang legal na aksyon o paglilitis sa pagitan mo at ng Health Net na nagmula sa o na nauugnay sa Kasunduang ito o ang iyong paggamit ng site ay eksklusibong huhusgahan sa isang pederal o pang-estado na korte na may kakayahang hurisdiksyon na matatagpuan sa Los Angeles, California, at sa pamamagitan nito ay malinaw at permanenteng pumapayag sa hurisdiksyon at lugar ng naturang mga korte.

Walang Pag-uurong; Severability

Ang isang pag-uurong ng anumang paglabag sa anumang probisyon ng Kasunduang ito ay hindi dapat ituring na isang pag-uurong ng anumang pag-uulit ng naturang paglabag o sa anumang paraan ay makakaapekto sa anumang iba pang mga tuntunin o kundisyon ng Kasunduang ito. Kung sakaling ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay itinuturing na hindi maipatupad, hindi ito makakaapekto sa pagka-balido o pagpapatupad ng mga natitirang probisyon at papalitan ng isang maipapatupad na probisyon na pinakamalapit sa hangarin na pinagbabatayan ng hindi maipapatupad na probisyon.

Pagtatalaga

Maaari naming italaga ang aming mga karapatan at ipakatawan ang aming mga tungkulin sa ilalim ng Kasunduang ito alinman sa kabuuan o bahagi nito sa anumang oras, sa aming sariling paghuhusga, at nang walang iyong pahintulot. Hindi mo maaaring italaga, i-lisensiya o kung hindi man ilipat sa sinumang iba pa ang iyong mga karapatan o obligasyon, sa kabuuan o bahagi nito, sa ilalim ng Kasunduang ito.

Relasyon

Ang Kasunduang ito ay hindi nagtataguyod ng anumang relasyon ng pakikipagsosyo, magkasamang pakikipagsapalaran, trabaho, franchise o ahensya sa pagitan mo at namin.

Karagdagang Impormasyon para sa Mga Rehistradong Gumagamit na Tungkol sa Elektronikong Paghahatid ng Dokumento (Electronic Document Delivery, "EDD)

Ang ilang mga Rehistradong Gumagamit ay maaaring pumili na magpatala sa "Elektronikong Paghahatid ng Dokumento" (Electronic Document Delivery, "EDD") na programa ng Health Net.Sa pamamagitan ng pagpapatala, sumasang-ayon ka at kinikilala mo ang sumusunod:

 • Nauunawaan mo na kung magpatala ka sa elektronikong paghahatid ng dokumento, ang iyong pahintulot sa mga tuntunin ng seksyon na "Elektronikong Paghahatid ng Dokumento" ay magiging epektibo nang walang katiyakan, hanggang sa kanselahin mo ang elektronikong paghahatid ng dokumento o ito ay kinansela namin.  Maaari naming kanselahin ang EDD na serbisyo anumang oras nang walang paunang abiso.
 • Sumasang-ayon ka sa pagtanggap ng elektronikong paghahatid sa pamamagitan ng www.healthnet.com, at ihinto ang paghahatid ng U.S. na koreo, ng mga papel na bersyon ng lahat ng mga dokumento na napili sa iyong Mga Kagustuhan sa Paghahatid ng Dokumento sa loob ng iyong online na profile sa Health Net. Nauunawaan mo na ang iyong elektronikong pahintulot ay nagtataglay ng parehong legal na awtoridad tulad ng iyong nakasulat na lagda at umiiral ayon sa batas.
 • Sumasang-ayon ka na mapanatili ang isang balidong email address sa Health Net bilang isang kundisyon ng pakikilahok sa aming EDD na programa. Maliban kung napili mong hindi tumanggap ng mga naturang abiso, magpapadala ang Health Net ng isang email sa email address na ibinigay mo upang maabisuhan ka kapag may isang bagong dokumento na magagamit sa aming site at ipahiwatig ang kategorya ng dokumento. Magbibigay ang email ng isang link sa isang pag-login na pahina sa protektadong portal ng aming site. Pagkatapos mong mag-log in, ipapakita ang iyong (mga) tiyak na dokumento.  Kung hindi ka namin maabisuhan sa pamamagitan ng email kapag may magagamit na isang dokumento dahil sa isang email account na sira at/o nakansela, susubukan naming kontakin ka upang i-update ang iyong email address. Kung hindi ka namin makontak, ibabalik namin ang iyong mga Kagustuhan sa Paghahatid ng Dokumento sa paghahatid sa U.S. na koreo para sa lahat ng mga uri ng dokumento, at magpapadala ng isang sulat na nagpapaalam sa iyo ng pagbabago. Maaari kang mag-log in sa www.healthnet.com at i-update ang iyong email address at mga kagustuhan sa paghahatid ng dokumento anumang oras.
 • Kinikilala mo na maaari kang makakuha ng isang papel na kopya ng anumang elektronikong dokumento nang walang bayad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Health Net. Bilang karagdagan, nauunawaan mo na maaari mong i-download o i-print ang isang kopya ng anuman sa mga online na dokumentong ito sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account sa www.healthnet.com.
 • Maliban sa ibinigay sa ibang paraan dito, nauunawaan mo na maaari mong wakasan ang elektronikong paghahatid para sa anumang kategorya ng mga dokumento o baguhin ang iyong mga kagustuhan sa pag-abiso sa email sa anumang oras, nang walang bayad, sa pamamagitan ng pag-klik sa link na Baguhin ang mga Kagustuhan sa Paghahatid ng Dokumento sa loob ng iyong online na profile at baguhin ang iyong pagpipilian sa paghahatid ng dokumento sa Koreo (USPS) o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Health Net.  Ang iyong pagkansela ay magiging epektibo sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon pagkatapos naming matanggap ito.
 • Para sa mga miyembro na nagpapatala sa EDD na programa ng Health Net, sumasang-ayon ka na mayroon kang ganap na awtoridad na tanggapin ang mga tuntunin ng EDD na seksyon na ito sa ngalan ng bawat benepisyaryo sa iyong plano. Sumasang-ayon ka rin na ang bawat benepisyaryo ay may ganap na awtoridad na kumilos nang indibidwal sa lahat ng mga bagay na nauugnay sa online na serbisyong ito.
 • Para sa mga Miyembro ng Medicare Advantage, kinikilala at sinasang-ayunan mong panatilihin ang isang balidong wastong email address sa panahon ng iyong pagpapatala sa EDD na programa ng Health Net. Aabisuhan ka ng Health Net sa iyong itinalagang email address kapag may mga mababasang dokumento. Kung pipiliin mong makatanggap ng mga dokumento sa pamamagitan ng EDD, maaaring hindi ka sumali sa pagtanggap ng mga abiso kapag may mga makukuhang elektronikong dokumento.  Kung magiging hindi balido ang iyong email address o hindi maihatid ang email, ang paghahatid ng mga napiling dokumento ay awtomatikong babalik sa istandard ng paghahatid na USPS na koreo na anyo
 • Kinikilala at sinasang-ayunan mo na kinakailangan ang tiyak na minimum na hardware at software upang makagawa ng mga elektronikong transaksyon, na nakalista sa ibaba. Isinasaad mo na mayroon kang kinakailangang computer hardware at software upang matingnan, mag-download at mag-print ng anumang mga dokumento na iyong napiling matanggap nang elektronikong paraan.
  • Upang matingnan ang iyong mga dokumento, o i-download o i-print ang mga ito para sa sanggunian sa hinaharap, kakailanganin mo ang isang browser na nakalista sa seksyong Mga Sinusuportahan na Browser sa ibaba, pati na rin ang isang printer na may mga kakayahan sa graphics.
  • Ang ilang mga dokumento, tulad ng mga EOB at EOC ay maaaring makita online sa PDF lamang ("Portable Document Format"). Upang matingnan ang isang PDF, kakailanganin mo ang Adobe Acrobat® Reader na maaaring ibigay ng iyong browser o kung alin maaari mong i-download nang libre mula sa site ng Adobe sa www.adobe.com. Kung kailangan mo ng panteknikal na tulong, maaari kang Makipag-ugnay sa Amin. Maaaring mabagal ang pag-download depende sa iyong koneksyon sa Internet. Maaaring gusto mong subukan ang iyong koneksyon sa aming site at ang iyong karanasan sa pagtingin, pag-download, o pag-print bago sumang-ayon sa elektronikong paghahatid.

Depende sa iyong tiyak na plano, maaaring naaangkop ang ilang mga pagbubukod sa EDD. Halimbawa, tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga miyembro ng Medicare na pumili na makatanggap ng mga dokumento sa pamamagitan ng EDD ay maaaring hindi sumali sa pagtanggap ng mga abiso kapag makukuha ang mga elektronikong dokumento.  Ang mga miyembro ay magpapatuloy na makatanggap ng mga papel na kopya ng anumang materyales na kasalukuyang hindi makukuha sa elektronikong anyo at/o kung dahil sa anumang kadahilanan hindi magagamit ang EDD para sa tiyak na mga plano ng Health Net.

Ang tagal ng pagproseso ng iyong pagbabago mula sa paghahatid ng U.S. na koreo hanggang sa elektronikong paghahatid ng dokumento ay mag-iiba depende sa mga dokumentong pinili mo, at pati ang tagal na magagamit ang dokumento sa site.  Ang isang listahan ng mga karaniwang dokumento na maaaring ibigay sa pamamagitan ng Elektronikong Paghahatid ng Dokumento ay nasa ibaba.

Para sa mga Miyembro:

 • Mga Paliwanag ng Mga Pakinabang (Explanation of Benefits, EOBs). Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga EOB na dokumento, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address na ipapaalam sa iyo na ang EOB ay magagamit para sa pagtingin sa website ng healthnet.com (pagkatapos ng pag-log in sa iyong account).  Ang mga EOB ay mananatili sa www.healthnet.com na website hanggang sa 7 taon.  Maaari kang hindi sumali sa pagtanggap ng mga naturang abiso sa email kapag may mga bagong EOB, kahit na pipiliin mong makatanggap ng mga elektronikong EOB lamang, sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga Kagustuhan sa Paghahatid sa iyong profile sa healthnet.com na website.  Hindi magagamit ng lahat ng mga miyembro.
 • Mga Dokumento sa Pagsaklaw (Ebidensya ng Pagsaklaw (Evidence of Coverage," EOC"), Mga Sertipiko ng Seguro, Mga Manwal ng Mag-aaral, Buod ng Mga Benepisyo at Pagsaklaw, atbp.). Sa AZ, maaari kang pumili na makatanggap ng mga dokumentong ito sa elektronikong paraan. Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga EOC na dokumento, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga abiso) at mananatili ang mga ito sa aming site hanggang sa 7 taon.  Hindi magagamit ng lahat ng mga miyembro.
 • Mga Pahayag sa Pagsingil. Para sa mga miyembro ng Plan ng Indibidwal at Pamilya (Individual and Family Plan, "IFP"), maaari kang pumili na makatanggap ng mga elektronikong pahayag sa pagsingil sa pamamagitan ng healthnet.com na website sa halip na tumanggap ng mga naturang pahayag sa pamamagitan ng koreo.  Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga pahayag sa pagsingil, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga abiso) at mananatili ang mga ito sa aming site hanggang sa 7 taon. Hindi magagamit ng lahat ng mga miyembro.
 • Taunang Abiso ng Medicare Tungkol sa mga Pagbabago ng Materyales (Medicare Annual Notice of Change Materials, ANOCs). Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga ANOC na dokumento, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga abiso) at mananatili ang mga ito sa aming site hanggang sa 7 taon.
 • Mga Medicare na Materyales Pagkatapos ng Pagpapatala. Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga dokumento sa Pagkatapos ng Pagpapatala, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga abiso)  at mananatili ang mga ito sa aming site hanggang sa 7 taon.
 • Lahat ng mga Online na Dokumento na Magagamit sa Hinaharap. Kapag pinili mo ang pagpipiliang ito, awtomatiko naming itatakda ang iyong kagustuhan sa paghahatid sa online at aabisuhan ka sa pamamagitan ng email habang ang mga bagong uri ng dokumento ay magagamit para sa elektronikong paghahatid ng dokumento (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga naturang abiso).
 • Mga Direktoryo. Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong direktoryo para sa bagong taon na plano, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address. Ang mga dokumento ay mananatili sa aming site hanggang sa 7 taon.
 • Mangyaring tandaan: Hindi lahat ng mga uri ng dokumento na nakalista sa itaas ay maaaring naaangkop sa iyong kaukulang plano.

Para sa mga Broker :

 • Mga Pahayag sa Komisyon. Kapag pinili mo ang mga dokumentong ito, gagawin namin ang pagbabago sa elektronikong paghahatid sa loob ng 48 oras sa pangkaraniwan, bagaman maaaring mas matagal ang pagtigil ng mga paghahatid sa U.S. na koreo na isinasagawa na. Habang magiging magamit ang iyong mga pahayag sa komisyon, ipapadala ang mga abiso sa iyong email address (maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng mga abiso) at mananatili ang mga ito sa aming site hanggang sa 7 taon.

Para sa mga Taga-empleyo :

 • Mga Dokumento sa Pagsaklaw (Ebidensya ng Pagsaklaw [Evidence of Coverage, EOC]), Mga Sertipiko ng Seguro, Buod ng Mga Benepisyo at Pagsaklaw, atbp.). Sa CA, ang iyong mga dokumento sa pagsaklaw ng miyembro ay mai-default sa paghahatid sa online. Aabisuhan ang mga miyembro sa pamamagitan ng isang sulat kung ang kanilang mga dokumento sa pagsaklaw ay magagamit sa online. Kung mas gusto mong ipadala namin sa iyong mga miyembro ang mga dokumento sa pagsaklaw sa koreo, mangyaring makipag-usap sa iyong kinatawan ng account.
 • Mga Pangkalahatang Kasunduan sa Serbisyo (General Service Agreements, GSAs). Sa CA, ang iyong GSA ay magiging magagamit sa online. Kung nais mong ipadala ang isang papel na kopya sa iyo, mangyaring makipag-ugnay sa iyong kinatawan ng account.

Mga Suportadong Browser

Ang aming opisyal na listahan ng mga suportadong browser ay ang mga sumusunod:

 • Internet Explorer 9 at mas bago
 • Firefox 40 at mas bago
 • Safari 7 at mas bago
 • Google Chrome 45 at mas bago

Sinisikap ng Health Net na matiyak na gumagana nang maayos ang aming web site sa mga nabanggit na browser. Ang lahat ng mga pag-update ay nasubok sa mga browser na ito pati na rin ang mga pinakabagong bersyon na ipinahiwatig, ngunit hindi nakalista, sa itaas (tulad ng Google Chrome 40 at Internet Explorer 11). Kung matuklasan namin ang anumang paraan kung saan ang site ay hindi gumagana nang maayos sa isang suportadong browser, nilikha ang isang "fix it na tiket" na may mataas na priyoridad, at ang aming koponan sa web ay kaagad nagsisimulang magtrabaho sa paglutas ng isyu.

Salamat sa paglalaan ng oras upang repasuhin ang Kasunduang ito. Inaasahan namin ang pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo.

Epektibo: 3/31/2015
Huling Na-update Noong: 3/17/2016